grafika[0]

UWAGA!! DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

UWAGA!!

DO 30 LISTOPADA 2022 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH.     

Burmistrz Miasta informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmiotom wrażliwym przysługuje dodatek, jeżeli:

 1. ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów, który należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Wnioski złożone po terminie 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy do podmiotów wrażliwych zalicza się podmioty będące:

 1. podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 2. jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, z póź. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 3. noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 4. jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 5. podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie , w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 6. podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 7. podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383) w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 8. kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby  działalności niegospodarczej,
 9. podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 10. podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 11. ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 12. placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 13. rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 14. centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 15. klubem integracji społecznej, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 16. warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust.1 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 17. organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby  działalności pożytku publicznego,
 18. spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń, o których mowa w ust. 5 w/w ustawy.

 

WZÓR WNIOSKU (Dz. U. z 2022 r. poz. 2191)

Arkusze do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego znależć moża poniżej - w załącznikach lub TUTAJ.

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/uwaga-dodatek-dla-podmiotow-wrazliwych

Załączniki
 • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2022-10/graficzka%20info1.png?itok=prz1djXs