Człuchów - ratusz[0]

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 24. stycznia 2022 r. o godz. 14.00  w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska związanych z gospodarką odpadami;
b) w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów;
c) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej + załącznik;
d) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku nieruchomości na, których znajdują się domki letniskowe i inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstającymi na tych nieruchomościach;
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2022 rok;
f) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2022 rok;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.

4. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad  XXXVII sesji.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/zaproszenie-na-sesje-rady-miejskiej-w-czluchowie-6

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/default_images/czluchow-ratusz.jpg?itok=IohdMMXC