Człuchów - ratusz[0]

Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. z 2018 r. poz. 4848)  zapraszam na  XXXIV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 25. października  2021 r. o godz.14.00 w sali Muzeum Regionalnego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXXIII  sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok;
2) w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów;
3) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów,
4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
5) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
7) w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej;
9) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
10) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok";
11) w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą;
12) w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą;
13) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku.
5.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6.  Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XXXIV sesji.

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/zaproszenie-na-sesje-1

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/default_images/czluchow-ratusz.jpg?itok=IohdMMXC