Człuchów - ratusz[0]

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XXVII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 8. lutego 2021 r.o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów z obrad XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie.
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie;
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Rataja w Człuchowie;
5) w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie;
6) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021 – 2025 - projekt uchwały + strategia;
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
8) w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok;
9) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
10) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2021 rok;
12) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2021 rok;
13) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.2014 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie;
14) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
15) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
4. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad XXVII sesji.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/zaproszenie-na-sesje-rady-miejskiej-w-czluchowie-2

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/default_images/czluchow-ratusz.jpg?itok=IohdMMXC