Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na:

XXX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 19. kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie ul. Traugutta 2.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXIX sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok.

4. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Człuchów:
a) głosy radnych;
b) głosy mieszkańców.

5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 r.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 r.
a) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

9.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Człuchów.

10. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 r.

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów.

13. Przedstawienie projektów uchwał dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok;
3) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r.
4) w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021 – 2024;
5) w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów;
6) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie:
7) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.

14. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad  XXX sesji.