Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.165.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 grudnia 2015 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r. w zakresie:
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d. nauki, edukacji i wychowania;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody;
g. promocji i organizacji wolontariatu.

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2016 roku wynosi 398.000,00

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w  "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r.", stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.165.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

4. Termin składania ofert mija 5 stycznia 2016 r. o godz. 15:15 (decyduje data wpływu).

5. UWAGA NOWOŚĆ! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do potwierdzenia złożenia oferty wygenerowaną przez platformę Witkac.pl i podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „KONKURS OFERT 2016” w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114.

6. Załącznikami, które dołączamy do wersji papierowej są:

a)  aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (nie ma potrzeby składania odpisu z KRS) ,
b)  pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób, które zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym aktem są upoważnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (dotyczy to w szczególności kół i oddziałów terenowych),
c)  umowa partnerska lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- platforma służąca jedynie do testów znajduje się na stronie dev.witkac.pl. Wysłanie oferty na tej stronie nie będzie widoczne dla urzędu.

- instrukcja obsługi znajduje się TUTAJ


Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór do komisji konkursowych. Termin składania kandydatur mija 5 stycznia 2016 r. o godz. 15:15


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW