Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  18. czerwca  2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

c) przyjęcie protokołu  z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego za 2016 r.

a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego.

5.  Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i uchwalenie:

a) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok;

b) w sprawie wprowadzenia  zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r;

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Człuchowa;

d) w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

e) w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie;

g) w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Człuchowa;

h) w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Człuchowa;

i) w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. i aneksu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r., dotyczących projektu pt „ Utworzenie węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

7.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

8.  Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad  XL sesji.