Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 12. października 2018 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.

 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów.

5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad  XLIV sesji.